Hãy để cho em nói lời xin lỗi

Hãy để cho em nói lời xin lỗi dù là muộn màng
Hãy để cho em nói lời xin lỗi dù là muộn màng