Năm mới, hỉ kéo dài

Năm mới, hỉ kéo dài
Tiết lành, xuân còn mãi Năm mới, hỉ kéo dài
Tiết lành, xuân còn mãi