Tống cựu nghinh tân mừng xuân mới

Tống cựu nghinh tân mừng xuân mới
Dân an quốc thái đón thanh bình Tống cựu nghinh tân mừng xuân mới
Dân an quốc thái đón thanh bình