Cạn ly mừng năm qua đắc lộc

Cạn ly mừng năm qua đắc lộc
Nâng cốc chúc năm mới phát tài Cạn ly mừng năm qua đắc lộc
Nâng cốc chúc năm mới phát tài