Nhiều con nhiều cháu nhiều phú quý

Nhiều con nhiều cháu nhiều phú quý
Được tài được lộc được lòng người Nhiều con nhiều cháu nhiều phú quý
Được tài được lộc được lòng người