download app

Xin lỗi

Anh ơi! xin tha lỗi cho em nhé

Anh ơi! xin tha lỗi cho em nhé vì vô tâm quá

Hãy để cho em nói lời xin lỗi

Hãy để cho em nói lời xin lỗi dù là muộn màng