Cây chung tình cây chỉ yêu mình lá

Cây chung tình cây chỉ yêu mình lá.
Lá vô tình lá vẫn mãi bay đi.
Lá trách rằng tại cây không giữ lá.
Nhưng thật lòng lá có chắc yêu cây ...??
Lá yếu mềm còn cây thì nhu nhược.
Lá đành lòng theo gió để quên cây.
Lá lìa cây vì cây không giữ lá...
Hay tại vì gió thổi lá bay đi... Cây chung tình cây chỉ yêu mình lá.
Lá vô tình lá vẫn mãi bay đi.
Lá trách rằng tại cây không giữ lá.
Nhưng thật lòng lá có chắc yêu cây ...??
Lá yếu mềm còn cây thì nhu nhược.
Lá đành lòng theo gió để quên cây.
Lá lìa cây vì cây không giữ lá...
Hay tại vì gió thổi lá bay đi...