Em đang viết cho anh bài thơ muộn

Em đang viết cho anh bài thơ muộn
Có những điều anh có hiểu nổi không
Bao yêu thương chất chứa trong lòng
Em xếp lại cất vào ngăn tim nhỏ Em đang viết cho anh bài thơ muộn
Có những điều anh có hiểu nổi không
Bao yêu thương chất chứa trong lòng
Em xếp lại cất vào ngăn tim nhỏ