Cho mình hỏi bạn 1 câu nhé

Cho mình hỏi bạn 1 câu nhé:
Nếu đằng sau bạn là 1 người yêu bạn và đằng trước bạn là 1 người mà bạn yêu. Bạn sẽ nhìn thẳng hay quay đầu?
Một câu nữa nha:
Nếu đằng sau bạn có 1 người vì bạn mà khóc và đằng trước có 1 người luôn làm cho bạn cười.Bạn sẽ hướng về ai? :) Cho mình hỏi bạn 1 câu nhé:
Nếu đằng sau bạn là 1 người yêu bạn và đằng trước bạn là 1 người mà bạn yêu. Bạn sẽ nhìn thẳng hay quay đầu?
Một câu nữa nha:
Nếu đằng sau bạn có 1 người vì bạn mà khóc và đằng trước có 1 người luôn làm cho bạn cười.Bạn sẽ hướng về ai? :)