Nhớ và quên làm tim em loạn nhịp!

Em muốn quên nhưng tận trong tiềm thức
Nhớ nồng nàn, da diết lắm anh ơi
Rồi đêm về lòng cứ mãi chơi vơi
Nhớ và quên làm tim em loạn nhịp! Em muốn quên nhưng tận trong tiềm thức
Nhớ nồng nàn, da diết lắm anh ơi
Rồi đêm về lòng cứ mãi chơi vơi
Nhớ và quên làm tim em loạn nhịp!