Nhớ và quên làm tim em loạn nhịp!

Em muốn quên nhưng tận trong tiềm thức
Nhớ nồng nàn, da diết lắm anh ơi
Rồi đêm về lòng cứ mãi chơi vơi
Nhớ và quên làm tim em loạn nhịp! Em muốn quên nhưng tận trong tiềm thức
Nhớ nồng nàn, da diết lắm anh ơi
Rồi đêm về lòng cứ mãi chơi vơi
Nhớ và quên làm tim em loạn nhịp!

Mobile Solutions

Không tìm thấy Feed

B2B CLOUD

Không tìm thấy Feed

Giải pháp giao thông

Không tìm thấy Feed