Để thắm màu chứ không rồi sợ nhạt mất vết son môi

Khi nào thèm một đôi môi bởi vì...
Bản năng phần con trong phần người trỗi dậy
Về đây đi, về mà trao yêu thương lên đôi môi mà em tin cậy
Để thắm màu chứ không rồi sợ nhạt mất vết son môi Khi nào thèm một đôi môi bởi vì...
Bản năng phần con trong phần người trỗi dậy
Về đây đi, về mà trao yêu thương lên đôi môi mà em tin cậy
Để thắm màu chứ không rồi sợ nhạt mất vết son môi