Về đây, anh sẽ lau cho em những dòng nước ướt

Khi nào ngập lòng không có chỗ trú mưa
Về đây, anh sẽ lau cho em những dòng nước ướt
Hoặc về đây ngả vào anh mà khóc
Khóc cho thoả lòng rồi lại bước đi Khi nào ngập lòng không có chỗ trú mưa
Về đây, anh sẽ lau cho em những dòng nước ướt
Hoặc về đây ngả vào anh mà khóc
Khóc cho thoả lòng rồi lại bước đi