Gió kia vờ vĩnh vuốt ve

Gió kia vờ vĩnh vuốt ve
Để mây tưởng thật gió kia thật thà
Giờ mây bay khuyết chân trời
Lời yêu bỏ lại đành lòng Gió ơi!!! Gió kia vờ vĩnh vuốt ve
Để mây tưởng thật gió kia thật thà
Giờ mây bay khuyết chân trời
Lời yêu bỏ lại đành lòng Gió ơi!!!