Anh đi hết đoạn đường Là gặp em rồi đấy

Nếu anh là phế quản
Em sẽ là phế nang
Anh đi hết đoạn đường
Là gặp em rồi đấy Nếu anh là phế quản
Em sẽ là phế nang
Anh đi hết đoạn đường
Là gặp em rồi đấy