Có một người vừa GHÉT lại vừa YÊU

Có một người lúc nào cũng muốn đánh cho một trận cho bõ tức...nhưng lại không lỡ ra tay x-( x-(
Có một người vừa GHÉT lại vừa YÊU Có một người lúc nào cũng muốn đánh cho một trận cho bõ tức...nhưng lại không lỡ ra tay x-( x-(
Có một người vừa GHÉT lại vừa YÊU