Đồng ý nhé? Anh không nói suông đâu!

Đồng ý nhé? Anh không nói suông đâu! Người ta vẫn nói đàn ông thích vùng vẫy trời mây, nhưng đi đến cùng trời cái họ cần vẫn là một hình dung để nhớ về mỗi tối. Đồng ý nhé? Anh không nói suông đâu! Người ta vẫn nói đàn ông thích vùng vẫy trời mây, nhưng đi đến cùng trời cái họ cần vẫn là một hình dung để nhớ về mỗi tối.