Từ nay, việc cầm tay em sẽ được hợp pháp hóa

Từ nay, việc cầm tay em sẽ được hợp pháp hóa, anh thôi lén lút và lấm lét nhìn em. Anh sẽ đủ quyền ghen chứ không âm thầm vò đầu bứt tai trong tức tối. Người ngồi sau xe anh, sẽ chỉ có em! Từ nay, việc cầm tay em sẽ được hợp pháp hóa, anh thôi lén lút và lấm lét nhìn em. Anh sẽ đủ quyền ghen chứ không âm thầm vò đầu bứt tai trong tức tối. Người ngồi sau xe anh, sẽ chỉ có em!