Em cứ nhận lời đi, hạnh phúc để anh lo!

Em cứ nhận lời đi, hạnh phúc để anh lo! Anh biết, một cái gật đầu đồng ý không phải chuyện dễ dàng, tình yêu không thể cứ người này mở lời là người kia cuống cuồng đồng ý. Em cứ nhận lời đi, hạnh phúc để anh lo! Anh biết, một cái gật đầu đồng ý không phải chuyện dễ dàng, tình yêu không thể cứ người này mở lời là người kia cuống cuồng đồng ý.