anh không thể sống thiếu tình yêu.

anh không thể sống thiếu tình yêu. Em chính là tình yêu, vì thế anh không thể nào sống thiếu em anh không thể sống thiếu tình yêu. Em chính là tình yêu, vì thế anh không thể nào sống thiếu em