download app

anh không thể sống thiếu tình yêu.

anh không thể sống thiếu tình yêu. Em chính là tình yêu, vì thế anh không thể nào sống thiếu em