không thể quên được…

Tình yêu như chiến tranh… dễ dàng bắt đầu… khó khăn kết thúc… không thể quên được Tình yêu như chiến tranh… dễ dàng bắt đầu… khó khăn kết thúc… không thể quên được