anh cần em

Con bướm cần đến đôi cánh… viên đá cần thời tiết lạnh còn anh… anh cần em Con bướm cần đến đôi cánh… viên đá cần thời tiết lạnh còn anh… anh cần em