Lệ phí của giấc mơ

Giấc mơ chẳng tốn đồng nào cả, trừ phi em muốn nó trở thành sự thật. Giấc mơ chẳng tốn đồng nào cả, trừ phi em muốn nó trở thành sự thật.