nhiệm vụ bất khả thi

Anh đang thực thi nhiệm vụ: “dụ dỗ” em. Nói một cách khác, nhiệm vụ bất khả thi! Anh đang thực thi nhiệm vụ: “dụ dỗ” em. Nói một cách khác, nhiệm vụ bất khả thi!