1 + 1 = tất cả

Trong phép tính của tình yêu, 1 + 1 = tất cả, còn 2 – 1 = 0 Trong phép tính của tình yêu, 1 + 1 = tất cả, còn 2 – 1 = 0