Ân cần trong trao tặng tạo thành lòng yêu thương.

Tử tế trong lời nói tạo nên tự tin. Nhân hậu trong suy nghĩ tạo thành sâu sắc.Ân cần trong trao tặng tạo thành lòng yêu thương Tử tế trong lời nói tạo nên tự tin. Nhân hậu trong suy nghĩ tạo thành sâu sắc.Ân cần trong trao tặng tạo thành lòng yêu thương