Em là điều đã xảy ra

Em là điều đã xảy ra khi anh đang ước có một ngôi sao Em là điều đã xảy ra khi anh đang ước có một ngôi sao