em là loại duy nhất ăn phải con sâu của anh

Chắc chắn trên biển cả thật nhiều cá nhưng em là loại duy nhất ăn phải con sâu của anh Chắc chắn trên biển cả thật nhiều cá nhưng em là loại duy nhất ăn phải con sâu của anh