anh biết chắc chắn là anh yêu em

Anh không biết nhiều điều đâu nhưng có một điều anh biết chắc chắn. đó là anh yêu em Anh không biết nhiều điều đâu nhưng có một điều anh biết chắc chắn. đó là anh yêu em