8 chữ. 3 từ. 1 nghĩa

831 nghĩa là “anh yêu em”. 8 chữ. 3 từ. 1 nghĩa. 831 nghĩa là “anh yêu em”. 8 chữ. 3 từ. 1 nghĩa.