có gì đó đã mất

Khi em không ở đây, có gì đó đã mất. đó là nụ cười anh Khi em không ở đây, có gì đó đã mất. đó là nụ cười anh