download app

Trống vắng không có nghĩa là cô đơn

Trống vắng không có nghĩa là cô đơn, mà chính là nỗi nhớ em