Trống vắng không có nghĩa là cô đơn

Trống vắng không có nghĩa là cô đơn, mà chính là nỗi nhớ em Trống vắng không có nghĩa là cô đơn, mà chính là nỗi nhớ em