Chỉ có chúng mình tay mãi trong tay

Trên đường về mỗi khi tan tầm
Mắt ngóng trông và ước bỗng nhiên em xuất hiện
Anh có ước vạn vật như bất biến
Chỉ có chúng mình tay mãi trong tay Trên đường về mỗi khi tan tầm
Mắt ngóng trông và ước bỗng nhiên em xuất hiện
Anh có ước vạn vật như bất biến
Chỉ có chúng mình tay mãi trong tay