Ngày anh lạc đường đến mùa thu của em

Xác lá vàng theo mùa gió mỏng manh
Và em biết- anh đã qua mùa thu đầy gió
Sao em còn lặng lẽ níu giữ ngày thu đó
Ngày anh lạc đường đến mùa thu của em Xác lá vàng theo mùa gió mỏng manh
Và em biết- anh đã qua mùa thu đầy gió
Sao em còn lặng lẽ níu giữ ngày thu đó
Ngày anh lạc đường đến mùa thu của em