Vầng trăng không thể chia đôi

Vầng trăng không thể chia đôi
Em là một nửa cuộc đời của anh
Vầng trăng không thể chia đôi
Em là một nửa cuộc đời của anh