Anh yêu em mà tồn tại trên đời

Dẫu rơi rụng năm tàn tháng lụi
Anh yêu em mà tồn tại trên đời
Dẫu rơi rụng năm tàn tháng lụi
Anh yêu em mà tồn tại trên đời