Người thương nay đã thương người

Người thương nay đã thương người
Người thương đâu biết cho người thầm thương
Người thương nay đã thương người
Người thương đâu biết cho người thầm thương