Đợi em từ thuở hồng hoang

Đợi em từ thuở hồng hoang
Sông Nil cạn nước tình anh vẫn chờ
Đá kia vụn vỡ bao giờ?
Anh còn đứng mãi ngóng chờ tình xa.
Đợi em từ thuở hồng hoang
Sông Nil cạn nước tình anh vẫn chờ
Đá kia vụn vỡ bao giờ?
Anh còn đứng mãi ngóng chờ tình xa.