Tôi nàng nửa bạn nửa yêu

Tôi nàng nửa bạn nửa yêu
Nửa mưa nửa nắng nửa chiều nửa trưa
Nửa đêm chợt tỉnh giấc dài
Giơ tay với nửa vầng trăng ngoài trời.
Tôi nàng nửa bạn nửa yêu
Nửa mưa nửa nắng nửa chiều nửa trưa
Nửa đêm chợt tỉnh giấc dài
Giơ tay với nửa vầng trăng ngoài trời.