Chính hôm nay gió dại tới trên đồi

Chính hôm nay gió dại tới trên đồi,
Cây không hẹn để ngày sau sẽ mát;
trời đã thắm,lẽ đâu vườn cứ nhạt?
Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi!
Chính hôm nay gió dại tới trên đồi,
Cây không hẹn để ngày sau sẽ mát;
trời đã thắm,lẽ đâu vườn cứ nhạt?
Đắn đo gì cho lỡ mộng song đôi!