Trái tim không ngủ yên ^^

? ? ?´´¯)¸.•°*”˜???˜”*°•.•.¸?¸?´?¸?´
---_¦¦¦¦_-----_¦¦¦¦_
-_¦¦¦¦¦¦¦¦_-_¦¦¦¦¦¦¦¦_
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
-¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯
---¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯
-----¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯
-------¯¦¦¦¦¦¦¦¯
---------¯¦¦¦¯
? ? ?´´¯)¸.•°*”˜???˜”*°•.•.¸?¸?´?¸?´
---_¦¦¦¦_-----_¦¦¦¦_
-_¦¦¦¦¦¦¦¦_-_¦¦¦¦¦¦¦¦_
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
-¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯
---¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯
-----¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯
-------¯¦¦¦¦¦¦¦¯
---------¯¦¦¦¯