yêu em mà anh không biết nói sao

("") '" ("")..♥...
..( ' 0 ') . .Yêu
(0) - - (0). .Em..
.("\. ./") ..♥ ....
.(.. .' - ') .. mà...
(0) - - (0).......
("") '" ("") ....Anh...
.(. ' 0 '.) ko biết...
(0) - - (0) nói sao!
("") '" ("")..♥...
..( ' 0 ') . .Yêu
(0) - - (0). .Em..
.("\. ./") ..♥ ....
.(.. .' - ') .. mà...
(0) - - (0).......
("") '" ("") ....Anh...
.(. ' 0 '.) ko biết...
(0) - - (0) nói sao!