Người ta không bao giờ biết trước tương lai.

Người ta không bao giờ biết trước tương lai. Nhưng hãy an tâm rằng ở phía trước anh luôn có em.
Người ta không bao giờ biết trước tương lai. Nhưng hãy an tâm rằng ở phía trước anh luôn có em.