Nếu anh gặp em như chưa bao giờ quen biết

Nếu anh gặp em như chưa bao giờ quen biết
Anh vẫn sẽ trao tặng trái tim này cho em
Nếu bây giờ em hỏi: “Anh có còn yêu em không?”
Anh sẽ nói: “Cho tới khi cuộc sống chia lìa chúng ta”
Nếu anh gặp em như chưa bao giờ quen biết
Anh vẫn sẽ trao tặng trái tim này cho em
Nếu bây giờ em hỏi: “Anh có còn yêu em không?”
Anh sẽ nói: “Cho tới khi cuộc sống chia lìa chúng ta”