Một khắc duyên đầu ta gặp gỡ

Một khắc duyên đầu ta gặp gỡ
Trăm năm tình cuối mãi không xa…
Một khắc duyên đầu ta gặp gỡ
Trăm năm tình cuối mãi không xa…