Tình yêu của ai lạc lõng giữa đam mê

Cơn mưa nào rẽ ngang qua lòng phố
Trải những dầm dề ướt sũng lê thê
Tình yêu của ai lạc lõng giữa đam mê
Ký ức đắm say hẹn ngày về tìm lại Cơn mưa nào rẽ ngang qua lòng phố
Trải những dầm dề ướt sũng lê thê
Tình yêu của ai lạc lõng giữa đam mê
Ký ức đắm say hẹn ngày về tìm lại