Anh buồn tất cả đều là lỗi của em

Nếu: Anh buồn tất cả đều là lỗi của em, nếu anh sai do em chưa nói cho anh rõ, nếu anh thất vọng do em chưa hoàn thiện... Nếu: Anh buồn tất cả đều là lỗi của em, nếu anh sai do em chưa nói cho anh rõ, nếu anh thất vọng do em chưa hoàn thiện...