Nhưng nếu nàng không ở bên trẫm

Nhưng nếu nàng không ở bên trẫm, thì trẫm không biết mình có thể kiên trì được không và kiên trì được bao lâu. Khi trẫm không biết phải nỗ lực vì ai, trẫm sẽ buông lơi, uể oải, chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng nếu nàng không ở bên trẫm, thì trẫm không biết mình có thể kiên trì được không và kiên trì được bao lâu. Khi trẫm không biết phải nỗ lực vì ai, trẫm sẽ buông lơi, uể oải, chẳng làm nên trò trống gì.