Khoảng cách trong tình yêu

Khoảng cách trong tình yêu thực ra không nằm ở độ dài mà nằm ở trong suy nghĩ của những người yêu nhau. Khoảng cách trong tình yêu thực ra không nằm ở độ dài mà nằm ở trong suy nghĩ của những người yêu nhau.