Đôi lúc chúng ta không biết được giá trị của những khoảnh khắc

Đôi lúc chúng ta không biết được giá trị của những khoảnh khắc, cho đến khi chúng chỉ còn là ký ức. Đôi lúc chúng ta không biết được giá trị của những khoảnh khắc, cho đến khi chúng chỉ còn là ký ức.