Đường một chiều, đã đi không quay lưng được.

Đường một chiều, đã đi không quay lưng được.
Như lời đã nói, chẳng thể coi như đã không bật ra. Đường một chiều, đã đi không quay lưng được.
Như lời đã nói, chẳng thể coi như đã không bật ra.